ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ο δικτυακός τόπος  net αποτελεί την επαγγελματική ιστοσελίδα του κ. Τάσου Δαφνομήλη, Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας (στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), διαχειριστή του εν λόγω δικτυακού τόπου. Ο τελευταίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου ο δικτυακός τόπος psyxologia.net να είναι διαρκώς εναρμονισμένος με το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, (στο εξής «ΓΚΠΔ»), για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ως ακολούθως. 

2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μέσω του δικτυακού τόπου psyxologia.net συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, σχετικά και κατάλληλα για τους σκοπούς οι οποίοι επιδιώκονται από αυτόν. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενος με την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας (βλ. «Επικοινωνία» – «Στοιχεία Επικοινωνίας») από έκαστο ενδιαφερόμενο χρήστη (στο εξής «Υποκείμενο των Δεδομένων»), τα οποία είναι «Το όνομα σας» (απαραίτητο πεδίο), «Το email σας» (απαραίτητο πεδίο) καθώς και δύο πεδία ελεύθερου κειμένου (βλ. «Θέμα» και «Το μήνυμά σας» – προαιρετικό πεδίο).

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με σκοπό i) την επικοινωνία του με το Υποκείμενο των Δεδομένων στα πλαίσια αιτήματος του Υποκειμένου για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή/ και ii) την αυτόματη συμπερίληψη του email του Υποκειμένου των Δεδομένων σε λίστα emails για την προώθηση, προς το Υποκείμενο, άρθρων και άλλων κειμένων επιστημονικού περιεχομένου τα οποία συντάσσονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας καθώς και την ενημέρωση του Υποκειμένου για σεμινάρια, ημερίδες και κάθε είδους επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τυχόν άλλα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα) δεν ζητούνται από την εν λόγω φόρμα επικοινωνίας, βρίσκεται ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του Υποκειμένου των Δεδομένων να τα συμπληρώσει στο πεδίο ελεύθερου κειμένου, εφόσον προτιμά αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

β) Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας newsletter (βλ. «NEWSLETTER» – «Κάντε εγγραφή στο newsletter για να λαμβάνετε νέα για τα σεμινάρια και νέα άρθρα»), ήτοι το email του Υποκειμένου των Δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με σκοπό την προώθηση με τη μορφή newsletter, προς το Υποκείμενο των Δεδομένων, άρθρων και άλλων κειμένων επιστημονικού περιεχομένου τα οποία συντάσσονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας καθώς και την ενημέρωση του Υποκειμένου των Δεδομένων για σεμινάρια, ημερίδες και κάθε είδους επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Όλα τα αρχεία- newsletters που αποστέλλονται μέσω  email από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε έκαστο Υποκείμενο Δεδομένων φέρουν στο υποσέλιδο την επιλογή “Unsubscribe” ( “Κατάργηση εγγραφής”) παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα παύσης της λήψης τους από τον παραλήπτη που επιθυμεί τη διακοπή τους.

γ) Τη Διεύθυνση του Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Internet Protocol Address, γνωστή ως IP), η οποία ταυτοποιεί ηλεκτρονικά τον κάθε επισκέπτη του ιστότοπου βάσει της σύνδεσης που πραγματοποιεί μέσω του υπολογιστή, tablet ή κινητού του. Η IP χρησιμοποιείται εν συνεχεία από εφαρμογές, με σκοπό ο διαχειριστής του ιστότοπου και Υπεύθυνος Επεξεργασίας να λαμβάνει ανατροφοδότηση για στοιχεία, όπως τον αριθμό των επισκεπτών σε δεδομένες περιόδους, τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών αυτών, το χρόνο που αφιέρωσαν στον ιστότοπο κατά την περιήγησή τους, τις σελίδες που επισκέφτηκαν, το είδος της συσκευής που χρησιμοποίησαν για την επίσκεψή τους και άλλες συναφείς πληροφορίες. Σκοπός του Υπευθύνου Επεξεργασίας είναι να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις των επισκεπτών του, έτσι όπως αυτές ερμηνεύονται βάσει των αναφερόμενων αυτών στοιχείων.

 

  1. Νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συναίνεση του Υποκειμένου, το οποίο τα γνωστοποιεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτοβούλως και με την ελεύθερη συγκατάθεσή του. Οι χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού τόπου psyxologia.net “, αποδεχόμενοι την παρούσα «Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» δίνουν τη ρητή συναίνεσή τους προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με όσα ειδικώς αναλύονται στην παρούσα Πολιτική.

 

  1. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί την επιστημονική του ιδιότητα ως σύμβουλος ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα καταστρέφονται ή θα ανωνυμοποιούνται.

 

  1. Κανένα από τα ως άνω δεδομένα δε θα κοινοποιηθεί σε τρίτους πλην του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δε θα διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, δε θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο συλλέγεται και καταχωρείται εξ’ αρχής και δε θα χρησιμεύσει για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

  1. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ρητά ότι έκαστο Υποκείμενο των Δεδομένων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των καταχωρημένων δεδομένων του. Επίσης έχει το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους και ανάκλησης της δοθείσας συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί όμως η νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με υποβολή αιτήματος ενώπιον του Υπευθύνου Επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο, είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@psyxologia.net.

Σημειώνεται, όπως και ανωτέρω, ότι, προς διευκόλυνση άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων, όλα τα αρχεία- newsletters που αποστέλλονται μέσω email από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε έκαστο Υποκείμενο φέρουν στο υποσέλιδο την επιλογή “Unsubscribe” ( “Κατάργηση εγγραφής”) παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα παύσης της λήψης τους από τον παραλήπτη που επιθυμεί τη διακοπή τους.

Σε περίπτωση που το Υποκείμενο των Δεδομένων διαπιστώσει οιαδήποτε παράβαση του νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  1. Υπεύθυνος για την εφαρμοζόμενη «Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» για τον δικτυακό τόπο  psyxologia.netείναι ο κ. Τάσος Δαφνομήλης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μομφεράτου 32, Αθήνα, Τ.Κ. 11473. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση και/ή παράπονο σχετικά με την εφαρμοζόμενη, ως άνω πολιτική  για τον δικτυακό τόπο  psyxologia.net, απευθύνετε αίτημα προς τον κ. Τάσο Δαφνομήλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psyxologia.net ή στο τηλέφωνο 6985 089 194.