Αναζήτηση

Συνθετική Συμβουλευτική

Σε ένα κλίμα αποδοχής, εμπιστοσύνης,
εχεμύθειας, ενθάρρυνσης, τρυφερότητας
και έκφρασης δημιουργείται η σχέση που
σε βάθος χρόνου θα γονιμοποιήσει τον
επαναπροσδιορισμό του εαυτού του
πελάτη.

Είναι μία βραχυπρόθεσμη διαδικασία που
εστιάζει στην ποιότητα της σχέσης και ως
άξονα έχει την εξέλιξη και την ικανοποίηση
της εκάστοτε επιθυμίας ή ανάγκης.